Fritid & Samfund

Årsmøde: Fremgang og flere kurser i Fritid & Samfund

Fritid & Samfund er i udvikling med flere kurser, større omsætning, større synlighed og planer om en ny hjemmeside. Ved repræsentantskabsmødet fik foreningen også nye, tidssvarende vedtægter.

 

Af Jonna Toft, sekretariatschef 


Repræsentantskabsmødet i Fritid & Samfund 22. maj 2024 bar præg dels af, at foreningen er i udvikling – og dels af, at deltagerne, altså repræsentanterne fra de mange medlemskommuner og -foreninger, er travle mennesker.

Faktisk måtte bestyrelsen ændre mødet til en online udgave en uge før, at vi skulle have været samlet i Ubberud på Fyn til fysisk møde. Men der var for få tilmeldte til, at det gav mening.

Da det blev meldt ud, at man kunne deltage i repræsentantskabsmødet online, kom der lidt flere tilmeldinger, og vi endte med at være 18 deltagere. Medlemsmødet, hvor prof.emer. Bjarne Ibsen skulle fortælle om ny viden om frivillighed, blev aflyst.

Læs: Referat fra repræsentantskabsmøde 2024


Mere samarbejde og synlighed

Generelt bar repræsentantskabsmødet præg af, at der er udvikling og fremgang i Fritid & Samfund.

Formand Søren Gøtzsche sagde i sin beretning:

”Foreningen er efter min opfattelse mere aktiv på det nationale niveau end i de seneste par år. Vi har fremgang. Der er afviklet flere kurser, og vi er blevet mere synlige udadtil. Vi deltager i et samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, er en del ude i kommuner og foreningssamvirker, og Jonna og jeg har deltaget i Idrætsmødet og VIFO/IDAN’s konferencer.”

”Vi har et rigtigt godt samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd, som blandt andet støtter en udvikling af vores hjemmeside, og vi har et tæt samarbejde med IdrætsPlatformen om blandt andet et tilmeldingssystem til kurserne,” sagde han og fortsatte:

”Vi deltager aktivt i den politiske diskussion om folkeoplysningen og de lokale politiske vilkår. I forbindelse med den lokale administration i kommunerne, opfatter jeg en generel tendens til, at der laves flere lokale ordninger og tilskudsmodeller. Jeg forventer et øget fokus på de muligheder, der ligger i at anvende bestemmelserne i kommunalfuldmagten i forbindelse med støtte til foreningsaktiviteterne.”

I 2023 holdt Fritid & Samfund syv kurser rundt om i landet. Der bliver flere i 2024: Vi har allerede afholdt fire kurser i foråret, hvoraf tre var stopfyldte med over 30 deltagere, og til efteråret er der nu programsat otte kurser forskellige steder i landet – om fire forskellige emner. 


Omsætning er steget

Regnskabet for 2023 viste, at selv om driftsoverskuddet kun er steget fra 4.749 kr i 2022 til 6.626 kr i 2023, er omsætningen steget kraftigt:

I 2022 var driftsudgifterne på 366.165 kr og indtægterne på 370.914 kr, hvilket gav et overskud på 4.749 kr. I 2023 steg driftsudgifterne til 520.241 kr, og indtægterne steg tilsvarende til 526.867 kr – så overskuddet blev på 6.626 kr.

Dertil kommer, at foreningen har haft en bedre indtjening på sine værdipapirer i 2023 end i 2022. Det betyder, at vi i sidste ende kom ud af 2023 med et overskud på 15.719 kr, mens årets resultat i 2022 var et underskud på 26.278 kr.

Med andre ord: Det går i den rigtige retning. Fritid & Samfund skal ikke skabe et stort økonomiske overskud, men det kræver en solid drift at sætte nye tiltag i verden. Vi er godt på vej.


Vedtægter er nu moderniseret

Bestyrelsen har hen over det seneste år arbejdet med en modernisering af vedtægterne, så de svarer til den virkelighed, vi færdes i. Dette ret omfattende ændringsforslag blev vedtaget uden ændringer af repræsentantskabsmødet.

Det betyder, at foreningen nu har nye vedtægter og en ny formålsparagraf:

’Fritid & Samfund arbejder for at styrke folkeoplysningen og det frivillige foreningsarbejde i Danmark. Vi ønsker at fremme rammerne for det arbejde, der styrker det aktive medborgerskab, og at styrke den lokale fritids- og kulturpolitik i landets kommuner. Det kan bl.a. ske gennem vidensdeling, debat og kursusvirksomhed, der har til formål at højne vidensniveauet på folkeoplysningsområdet.’

Samtidig er vi gået fra at have et repræsentantskab til at være en forening med en bestyrelse. Det er nu ’årsmødet’, der er den højeste besluttende forsamling.

Desuden blev det præciseret, at også landsforeninger kan melde sig ind som medlem, - noget som blandt andet flere oplysningsforbund for længst har gjort.


Nyt medlem i bestyrelsen

De nye vedtægter gav nogle mindre ændringer i valgproceduren, f.eks. har vi nu kun én revisor, som skal vælges hvert år, hvor der tidligere var to. Dette styrede dirigent Ole Larsen forsamlingen trygt igennem.

Bestyrelsen måtte sige farvel til Benedikte Marie Kaalund, sekretariatschef i FOF, der ikke ønskede genvalg. Som nyt medlem blev Henning Kjærgaard, landsformand for FOF Danmark, valgt.

Bestyrelsen består således nu af:

  • Søren Gøtzsche (genvalgt som formand), Furesø Kommune
  • Henrik Koch Rasmussen (genvalgt), Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Mette Larsen, Rudersdal Kommune
  • Ole Bested, AOF Hvidovre
  • Henrik Christensen, DOF
  • Henning Kjærgaard, FOF Danmark.

Suppleant: Flemming Bryde Thøgersen (genvalgt), Hvidovre Aftenskoleråd
Revisor: Vivian Glasdam Sørensen (genvalgt), Odense Kommune
Revisorsuppleant: Benedikte Marie Kaalund, FOF Danmark.

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd