Fritid & Samfund

Folkeoplysningslove

Links til lovgivningen på folkeoplysningsområdet

Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet
Sidst revideret med ikrafttrædelse den 1/1 2018
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19. 2020
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/320

 

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd