Fritid & Samfund

Bliv medlem

Bliv medlem af Fritid & Samfund   

* Fritid & Samfund holder medlemmerne ajour med de nyeste initiativer inden for lovgivningen på fritidsområdet.

* Fritid & Samfund bidrager til erfaringsudveksling på tværs af kommunegrænser.

* Fritid & Samfund hjælper medlemmerne med lovtolkninger i forbindelse med konkrete sager.

* Medlemskommuner og -foreninger kan deltage i Fritid & Samfunds kurser til nedsat pris. 

* Medlemskommuner og -foreninger kan få store rabatter på konsulentydelser.

* Medlemmer får tilsendt Fritid & Samfunds medlemsblad.

Vi kan tilbyde jer et værdifuldt samspil og dermed bidrage til at styrke udviklingen på fritidsområdet.

Tilmeld din organisation eller forening her:

Opret medlemskab af Fritid & Samfund


Hvad koster et medlemskab?

Kommuner: 5350 kr om året for 2024 (introduktionstilbud: 1950 kr første år). Medlemskab dækker folkeoplysningsudvalget, andre §35.2-udvalg samt andre udvalg, der arbejder med fritidspolitik - og det administrative personale, der arbejder på folkeoplysningsområdet. 

Foreninger/organisationer: 525 kr om året.

Personligt medlemskab: 325 kr om året.

Abonnement på tidsskriftet Kultur & Fritid, der udkommer 2-4 gange årligt i digital form som en pdf-fil (er inkluderet i de øvrige medlemskaber): 225 kr om året.


Hvorfor vælge Fritid & Samfund?

Kultur- og fritidspolitikken får en stadig vigtigere rolle i borgernes selvforståelse.

Hvis en kommune har mange spændende fritids- og kulturaktiviteter, betyder det både noget for den enkelte borgers livskvalitet og for kommunens mulighed for at tiltrække nye borgere. Problemet i dag er, at den kommunale økonomi er stram, og der er meget begrænset mulighed for at tilføre kultur- og fritidsområdet ekstra økonomiske resurser. Det gælder derfor om at udvikle en kommunal kultur- og fritidspolitik, der sikrer den fornødne udvikling på området og samtidig forsøger at udnytte de faktiske resurser bedst muligt.

Nøgleordet i en sådan politik vil være samarbejde. Det er desværre ofte sådan, at de forskellige initiativtagere inden for kultur- og fritidsområdet ikke har tradition for at samarbejde. Biblioteker, museer, musikskoler, aftenskoler, det idébestemte ungdomsarbejde, klubvirksomhed, foreningsliv m.m. arbejder sjældent sammen på tværs af de tilskudsrammer, der definerer områderne, med det resultat at resurseudnyttelsen ikke bliver optimal. Hvis der skal udvikles en kulturpolitik, der for alvor skal profilere kommunen, skal der skabes samarbejde på tværs af grænserne i kulturlivet, og der skal opstilles nogle fælles visioner for udviklingen af en sådan politik.

Fritid & Samfund, der en landsforening uafhængig af økonomiske og politiske interesser, har i mere end 25 år arbejdet på at styrke den kommunale fritids-, idræts- og kulturpolitik samt bidraget til udviklingen af lokalsamfund, nærdemokrati, borgerinddragelse, netværksstyring og sundheds-fremmende foranstaltninger. 

Den har primært arbejdet i forhold til råd, nævn og udvalg på fritids- og kulturområdet, men også andre nævn og udvalg, der arbejder med udvikling af lokalsamfundene, vil have gavn af et kommunalt medlemskab.

Foreningens primære målgruppe er medlemmer af folkeoplysningsudvalg (§35.2 udvalg) eller tilsvarende nævn, råd eller udvalg, som den gennem sit virke forsøger at inspirere til at varetage opgaven med at udvikle den kommunale kultur- og fritidspolitik og styrke nærdemokratiet.

Netværk
Fritid & Samfund har et stort netværk bestående af en række nøglepersoner både nationalt og internationalt, der kan påvirke beslutningstagere på de områder, som foreningen arbejder med. 

Fritid&Samfund hjælper medlemmerne med lovtolkninger
Det kan i dag være svært at få hjælp og sparring til, hvordan man kan tolke folkeoplysningsloven i forbindelse med konkrete sager om bl.a. tilskudsmodeller, brugen af lokaler og anlæg, godkendelse af folkeoplysende foreninger m.v., fordi hverken Kulturministeriet eller Kommunernes Landsforening ønsker at påtage sig denne vejledningsrolle,

Som følge af denne manglende vejledning har Fritid&Samfund besluttet, at vi vil hjælpe vores medlemmer med denne opgave. Årsagen til at vi kan tilbyde denne hjælp er, at vi i foreningen siden folkeoplysningsloven afløste den daværende Fritidslov i 1991, har opsamlet erfaringer om hvor det kan være svært at fortolke loven, samt om de lovafgørelser der er truffet både i relation til det statslive og det kommunale niveau. 

Som følge heraf har vi i vores interne netværk en række ressourcepersoner, der hare det nødvendige overblik både over lovgivningen og nok så vigtigt, også over hvilke intentioner der har ligget bag den konkrete lovgivning. Der er kun tale om en vejledning og rådgivning, vi kan således ikke påtage os et juridisk ansvar i forbindelse med en forkert eller vildledende rådgivning.

Yderligere oplysninger

Vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger. Har du spørgsmål? Kontakt: fritid@fritid-samfund.dk

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd